Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2013

wStaw-ka
2703 55c4
Reposted fromlesbian lesbian
wStaw-ka
3118 fc3f
Reposted fromlesbian lesbian
wStaw-ka
4809 7bfc
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialesbian lesbian
wStaw-ka
0776 ac0d 500

December 06 2013

2012 6179

Photo

wStaw-ka
Reposted frombromba bromba viakissedbyfire kissedbyfire
wStaw-ka
8767 ad41
Reposted fromwhatashame whatashame viakissedbyfire kissedbyfire

November 30 2013

9770 e879 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
0113 fbbe
Reposted fromjohnkeats johnkeats
5470 1c90 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats

November 27 2013

wStaw-ka
8719 621c
Reposted fromauril auril viapatrycja1048 patrycja1048
wStaw-ka
1655 c41e
wStaw-ka
1034 f8c5
Reposted fromczarnotka czarnotka viapatrycja1048 patrycja1048
wStaw-ka

Autor: Leszek Trejda

Ja przyjechać do Krakowa,
by studiować polski mowa.
Ja przyjechać z Ju-Es-Ej*
do Krakowa na Ju-Dżej.**

A ten mowa bardzo śliczny -
gdy ja słyszeć gwar uliczny,
to wychwycić tam słuch mój
słowa „k....”, „d...”, „ch..”.

Ja nie wiedzieć, co to znaczyć,
więc w słowniku chcieć zobaczyć,
ale nic nie znaleźć tam
(w tym słowniku co go mam).

A to być niecenzuralne,
jakieś słowa seksualne -
wyjaśnić mi w sprawie tej
wykładowca na Ju-Dżej.

On powiedzieć mądre słowa:
polski - seksualny mowa!
(Ja dziś znaleźć taki treść
nawet w czasowniku „jeść”).

- Czy to prawda - ty mnie pytać?
Ja notatki moje czytać:
„ja jem”, „ty jesz” i „on je” ...
Jak to? On sam a ich dwie?

Teraz zamknąć ja notatki,
mówić z głowy w sposób gładki:
„my jemy”, „wy jecie”, „oni ją” ...
Jacy oni? Jaką ją?

Dziwny być ten polski mowa,
dziwne teŜ być jego słowa:
z jajem jeść i tyć i wyć ,
przed jedzeniem jaja myć!!!
Reposted fromreksi0 reksi0 viamuerto muerto

November 26 2013

wStaw-ka
Jesteś moją słabością. Pojmij to wreszcie. 
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaelusive elusive
wStaw-ka
5267 656e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
wStaw-ka
6036 b374 500
Reposted byelusivepatrycja1048muerto

November 21 2013

wStaw-ka
5282 edab
Reposted fromrenirene renirene
wStaw-ka
3363 3762
Reposted fromrenirene renirene
wStaw-ka
6426 f4d7
Reposted fromrenirene renirene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl